ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร


การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความสนใจ

NULL


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

NULL


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ