ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ


อีเมล:

k.chidchaisuwan@gmail.com


การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)) มหาวิทยาลัยศิลปากรความสนใจ

การออกแบบโฆษณา


งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)


บทความวิจัย


บทความวิชาการ


ผลงานสร้างสรรค์


หนังสือ


รางวัล และการเชิดชูเกียรติ