ผลงานวิชาการและวิจัย

งานวิจัยของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


1. โครงการวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเกมการเรียนรู้บนอุปกรณ์พกพาสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์สงครามไทย
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ธันยา นวลละออง
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2558

2. โครงการวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

3. โครงการวิจัย : การศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ฉายสิริ พัฒนถาวร
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

4. โครงการวิจัย : การสร้างสรรค์ Characters และพัฒนาองค์ประกอบของวัสดุสำหรับใช้ในภาพยนตร์ Stop Motion (ทุนวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

5. โครงการวิจัย : การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกับชาวต่างชาติโดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพ
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชวนพ ชีวรัศมี
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

6. โครงการวิจัย : ปัจจัยและแนวโน้มการใช้กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบบันทึกวีดิทัศน์ (Video-DSLR) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพชร
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

7. โครงการวิจัย : พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์นิสาชล รัตนสาชล
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

8. โครงการวิจัย : ศึกษาการจัดตัวอักษณเพื่อการสื่อสารข้อมูลบนจอโทรทัศน์ในระบบ High-Definition Screen
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

9. โครงการวิจัย : สถานภาพของความรู้ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์พรพรรณ เชยจิตร
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2556

10. โครงการวิจัย : การค้นพบความรู้การท่องเที่ยวไทยจากข้อความแสดงความคิดเห็นออนไลน์
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์วิศิษฏ์ วงษ์วิไลวารินทร์
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

11. โครงการวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

12. โครงการวิจัย : การพัฒนาห้องนิทรรศการออนไลน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

13. โครงการวิจัย : การศึกษาถึงการเรียรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง ของรักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์นัสยา ปาติยเสวี
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

14. โครงการวิจัย : การศึกษาปัจจัยที่กำหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านบัญชีและการเงิน (ERP) ของกิจการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครร
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ อาจารย์พรยศ มณีโชติปิติ
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

15. โครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางการออกแบบนิตยสารเพื่อลดต้นทุนการผลิต สำหรับโครงการฝึกปฏิบัติผลิตนิตยสารของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2555

16. โครงการวิจัย : การเรียนรู้เคมีจากการเล่มเกม
ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา นายณฐวร ตันเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2553

17. โครงการวิจัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีต่อรูปแบบการรายงานข่าวช่วงเช้า ระหว่างสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชน
ชื่อผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ อาจารย์อรอวรรณ ประพฤติดี
ปีที่แล้วเสร็จ : พ.ศ. 2553