ทรัพยากร / สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ที่ตั้ง : อาคารบริหาร ชั้น 4
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 108 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

ที่ตั้ง : อาคารบริหาร ชั้น 4
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 51 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

ที่ตั้ง : อาคารวิทยบริการ ชั้น 5
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้น 2
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 40 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้น 2
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 30 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6

ที่ตั้ง : อาคารวิทยบริการ ชั้น 5
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 50 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 25 เครื่อง

ห้องสตูดิโอ 1

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1

ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง 1

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1

ห้องบันทึกเสียง

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1

ห้องจัดรายการวิทยุ

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้น 1

กล้องถ่ายภาพสำหรับให้บริการ

CANON 1100D จำนวน 10 ตัว
CANON 650D จำนวน 30 ตัว
NIKON D70 จำนวน 30 ตัว
NIKON D90 จำนวน 4 ตัว

ศูนย์ประสานงานบางรัก


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 35 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 54 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 49 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการแมคอินทอช

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 23 เครื่อง

ห้องสตูดิโอ 1

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8

ห้องสตูดิโอ 2

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8

ห้องสตูดิโอ 3

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8

ห้องบันทึกเสียง

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8

ห้องจัดรายการวิทยุ

ที่ตั้ง : อาคาร กสท. บางรัก ชั้น 8

กล้องถ่ายภาพสำหรับให้บริการ

NIKON D60 จำนวน 10 ตัว
CANNON 450D จำนวน 10 ตัว
CNANON 600D จำนวน 15 ตัว
CANNON 60D จำนวน 15 ตัว