คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1ผศ.ดร.ณัฐพรกาญจนภูมิคณบดี
2ผศ.มานพเอี่ยมสะอาดรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3ผศ.ดร.อภิญญาอิงอาจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4ผศ.ฐิติยาพจนาพิทักษ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5ผศ.พรพรรณเชยจิตรรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
6คุณรุ่งทิวาศักดิ์วิทย์กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7ผศ.อรินเจียจันทร์พงษ์กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
8อาจารย์พรยศมณีโชติปีติกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
9อาจารย์เจนจิราลักษณบุญส่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
10อาจารย์ญาณินพงศ์สุวรรณกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
11นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์สือจันทรากรรมการประจำคณะ ประเภทสายสนับสนุน