ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
2ผศ.มานพเอี่ยมสะอาดรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3ผศ.ดร.อภิญญาอิงอาจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4ผศ.ฐิติยาพจนาพิทักษ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5ผศ.พรพรรณเชยจิตรรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
6อาจารย์มายยินชัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
7อาจารย์ปาณัสม์จันทนปุ่มผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
8อาจารย์สุภาพรหนูก้านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์ฉายสิริพัฒนถาวรอาจารย์ประจำ
2อาจารย์วิชชากรสวนทรงอาจารย์ประจำ
3อาจารย์พอสิทธิ์ชัยมณีอาจารย์ประจำ
4ผศ.ชวนพชีวรัศมีอาจารย์ประจำ
5อาจารย์สาวินสืบสหการอาจารย์ประจำ
6รศ.ธำรงค์ศักดิ์นิ่มอนุสสรณ์กุลอาจารย์ประจำ
7อาจารย์ขจรพลหิรัญโชติไพศาลอาจารย์ประจำ
8ผศ.เชิดชัยศิริโภคาอาจารย์ประจำ
9ผศ.ชญานิศต้นเทียนอาจารย์ประจำ
10ผศ.อนุสรณ์ศิริปิ่นอาจารย์ประจำ
11อาจารย์สุนันทาพรายมีอาจารย์ประจำ
12อาจารย์ณัฐวัชรเทียมทัดอาจารย์ประจำ
13อาจารย์วิทยาทานะมัยอาจารย์ประจำ
14อาจารย์บรรหารแก้วลืออาจารย์ประจำ
15อาจารย์ตติยาซีบังเกิดอาจารย์ประจำ
16อาจารย์ธันยานวลละอองอาจารย์ประจำ
17อาจารย์ ดร.ลักษณ์นาราจันทรารมย์อาจารย์ประจำ
18อาจารย์เจนจิราลักษณบุญส่งอาจารย์ประจำ
19อาจารย์อรรณนพชินตะวันอาจารย์ประจำ
20อาจารย์จิรวัฒน์เอื้อสังคมเศรษฐ์อาจารย์ประจำ
21อาจารย์ญาณินพงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำ
22อาจารย์ ดร.วัชระจิรฐิติกาลกิจอาจารย์ประจำ
23อาจารย์อารีย์พีรพรวิพุธอาจารย์ประจำ
24ผศ.ดร.วรลักษณ์วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญอาจารย์ประจำ
25อาจารย์วรฐกายูรวัฒน์อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
26อาจารย์ทัพพ์เทพภาปราชญ์อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
27นายศรายุทธธิบดีผู้ช่วยสอน

อาจารย์ประจำคณะฯ (วิทยาเขตซิตี้แคมปัสเมืองทองธานี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์ศาสวัตบุญศรีอาจารย์ประจำ
2ผศ.ภัทราพันธ์หรุ่นรักวิทย์อาจารย์ประจำ
3อาจารย์ถิรจิตแสนพลอาจารย์ประจำ
4อาจารย์ ดร.นัสยาปาติยเสวีอาจารย์ประจำ
5ผศ.ดร.กันย์พัชญ์กะลัมพะเหติอาจารย์ประจำ
6อาจารย์ ดร. สังกมาสารวัตรอาจารย์ประจำ
7อาจารย์พรยศมณีโชติปีติอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ยุวบูรณ์ธำรงสมบัติสกุลอาจารย์ประจำ
9อาจารย์โกวิทมีบุญอาจารย์ประจำ
10ผศ.อรินเจียจันทร์พงษ์อาจารย์ประจำ
11อาจารย์ธนวันต์ไทวัชญานุวัฒน์อาจารย์ประจำ
12อาจารย์ ดร.บริภัทรกิจจาบัญชาอาจารย์ประจำ
13อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์อาจารย์ประจำ
14อาจารย์ ดร.อรวรรณประพฤติดีอาจารย์ประจำ
15อาจารย์ชาญชัยอรรคผาติอาจารย์ประจำ
16อาจารย์นฤชรสังขจันทร์อาจารย์ประจำ
17อาจารย์กรชนกชิดไชยสุวรรณอาจารย์ประจำ
18ผศ.สมศักดิ์ชาติน้ำเพ็ชรอาจารย์ประจำ
19อาจารย์นิสาชลรัตนสาชลอาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
20ผศ.มัทนาเจริญวงศ์อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

บุคลากรประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวยุวดีเพ็ชรประไพนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2นางสาวววรรณภาพรสีแดงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3นายบุญช่วยจันทร์เฮ้านักบริหารงานทั่วไป
4นายไตรรัตน์สุ่มทองนักบริหารงานทั่วไป
5นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์สือจันทรานักบริหารงานทั่วไป
6นายอภิสิทธิ์ปุ่มเพชรนักคอมพิวเตอร์
7นายกำพลกรนานันท์นักคอมพิวเตอร์

บุคลากรประจำคณะฯ (วิทยาเขตซิตี้แคมปัสเมืองทองธานี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นายสิทธิชัยคำคงนักบริหารงานทั่วไป
2นางสาววรรณนาศิลประเสริฐนักบริหารงานทั่วไป
3นายอภิชัยศิริสวัสดิ์นักบริหารงานทั่วไป
4นางสาวชลทิชาทองศิรินักบริหารงานทั่วไป
5นายศรายุทธภัคดีรัตน์นักวิชาการโสตศึกษาปฏิบัติการ