ข้อมูลบุคลากร

ผศ.มานพ เอี่ยมสะอาด

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-