ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุภาพร หนูก้าน

การศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- - -

ความสนใจ

  1. -

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-