ข้อมูลบุคลากร

ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร

การศึกษา

การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ ราชภัฏพระนคร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-