ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์

การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-