ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วิชชากร สวนทรง

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า(ลาดกระบัง)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-