ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ชวนพ ชีวรัศมี

การศึกษา

ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-