ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ขจรพล หิรัญโชติไพศาล

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

Art, Visual Art, History of Art, Drawing, Graphic Design, Webdesign, Front end developer, UX&UI Design 

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

ขจรพล หิรัญโชติไพศาล. (2560). “หลักการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและใช้งานง่ายบนทุกอุปกรณ์ (Responsive Web Design)”. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

— รางวัลชมเชยการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 10

— รางวัลชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 21

— ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย ฝรั่งเศส เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะระหว่าง สถาบัน Ecole Nationale Superieure Des Beaux Arts (ENSBA) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

— รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47

— รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49

— Purchase Prize from International Print and Drawing Exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Nakornphathom Province and at Silom Galleria, Bangkok, Thailand.