ข้อมูลบุคลากร

ผศ.เชิดชัย ศิริโภคา

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม/ปั้นสลัก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-