ข้อมูลบุคลากร

ผศ.อนุสรณ์ ศิริปิ่น

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-