ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์สุนันทา พรายมี

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-