ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ณัฐวัชร เทียมทัด

การศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-