ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์บรรหาร แก้วลือ

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก

ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น มมหาวิทยาลัยนานาชาติโอกินาวา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-