ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ตติยา ซีบังเกิด

การศึกษา

ศิลปศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง, ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

ตติยา ซีบังเกิด. (2560). การศึกษาการใช้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-