ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ธันยา นวลละออง

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-