ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ลักษณ์นารา จันทรารมย์

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-