ข้อมูลบุคลากร

นายสิทธิชัย คำคง

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-