ข้อมูลบุคลากร

นางสาววรรณนา ศิลประเสริฐ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-