ข้อมูลบุคลากร

นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ

การศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-