ข้อมูลบุคลากร

นางสาวววรรณภาพร สีแดง

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-