ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ถิรจิต แสนพล

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรี

- - -

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-