ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นัสยา ปาติยเสวี

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-