ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์พรยศ มณีโชติปีติ

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-