ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ยุวบูรณ์ ธำรงสมบัติสกุล

การศึกษา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Master of Fine Art Computer Arts School of Visual Arts

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-