ข้อมูลบุคลากร

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์

การศึกษา

วารสารศาสตรบัณฑิต วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

วารสารศาสตร์

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

อริน เจียจันทร์พงษ์. วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปีพ.ศ.2556. กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2556 ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

บทความวิจัย

บทความวิจัย
อริน เจียจันทร์พงษ์. วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปีพ.ศ.2556. วารสารนิเทศศาสตร์ 35, 1(2560): 1-27.
อริน เจียจันทร์พงษ์. การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและความเป็นสถาบันเพื่อให้บริการสาธารณะของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง. วารสารนิเทศศาสตร์ 33, 3(2558): 23-45.

บทความแปล
ชาลิสา มากแผ่นทอง และดรูว์ แม็คดาเนียล. หนังสือพิมพ์กำหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวิทยุชุมชนไทยในยุคเฟื่องฟูอย่างไร. แปลโดย อริน เจียจันทร์พงษ์. วารสารนิเทศศาสตร์ 31, 2(2556): 74-100.

หมายเหตุ วารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0859-085X TCI กลุ่ม 2

อื่น ๆ (นักวิจัยผู้ช่วย)
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ อริน เจียจันทร์พงษ์ วันเพ็ญ แถวอุทุม และธิติมา อุรพีพัฒน์พงศ์. รายงานวิจัยเรื่องการกำหนดกรอบและวาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในปี 2555. จัดทำโดย Media Inside Out, ผู้สนับสนุนโครงการวิจัย USAID โครงการสะพาน, 2556.

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

ผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร: วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ. 2556