ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ

การศึกษา

บช.บ. บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พบ.ม. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-