ข้อมูลบุคลากร

ผศ.มัทนา เจริญวงศ์

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ 2) การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-