ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ธนวันต์ ไทวัชญานุวัฒน์

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรี

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-