ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-