ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานวัฒนธรรม (อุตสาหกรรมวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-