ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์เจนจิรา ลักษณบุญส่ง

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-