ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์อรรณนพ ชินตะวัน

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-