ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์

การศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต เอกนาฏศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โฆษณาและสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-