ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ศาสวัต บุญศรี

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) การสื่อสารมวลชน (วิทยุกระจายเสียง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-