ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชลทิชา ทองศิริ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-