ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ญาณิน พงศ์สุวรรณ

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมมอันดับ 1) การภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts Filmmaking University of london,Goldsmiths College

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-