ข้อมูลบุคลากร

ผศ.พรพรรณ เชยจิตร

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-