ดาวน์โหลด

หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารประกอบการสอน

#ไฟล์ขนาด
1 เอกสารประกอบ วิชาการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ปี 1 (จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงไฟล์) 9.70 MB. ดาวน์โหลด
2 การถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ (Photography & Cinematograph) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร (พ.ศ.2559) 88 MB. ดาวน์โหลด
3 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Statistics for Information Technology) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ (พ.ศ.2559) 9 MB. ดาวน์โหลด
4 Film Directing การกำกับภาพยนตร์ โดยทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ (พ.ศ.2559) 24.3 MB. ดาวน์โหลด
5 การถ่ายภาพในระบบดิจิทัลเบื้องต้นด้วยกล้อง DSLR โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพ ชีวรัศมี (พ.ศ.2560) 20 MB. ดาวน์โหลด
6 การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายบนทุกอุปกรณ์ โดยอาจารย์ขจรพล เชิญขวัญศรี (พ.ศ.2560) 661 MB. ดาวน์โหลด
7 เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 9 MB. ดาวน์โหลด
8 การใช้ Google Sheet เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 MB. ดูข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้
9 แนวทางการสนับสนุนผลงานจุลนิพนธ์สู่งานวิจัยระดับนานาชาติ 1.5 MB. ดูข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้
10 การใช้งาน LaTeX เพื่อเขียนบทความทางวิชาการ 664 KB. ดูข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้
11 เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ" 1.3 MB. ดูข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้

คู่มือโครงการจุลนิพนธ์

#ไฟล์ขนาด
1 คู่มือการจัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1.2 MB. ดาวน์โหลด
2 คู่มือการจัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 684 KB. ดาวน์โหลด
3 คู่มือการจัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ สาขานิเทศศาสตร์ 562 KB. ดาวน์โหลด
4 แม่แบบ (Template) เล่มจุลนิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์ 1 MB. ดาวน์โหลด
5 แบบขออนุมัติตรวจความก้าวหน้าจุลนิพนธ์ (สาขานิเทศศาสตร์) 105 KB. ดาวน์โหลด
6 แบบขออนุมัติตรวจความก้าวหน้าจุลนิพนธ์ (สาขา IT ธุรกิจ และ IT ออกแบบ) 105 KB. ดาวน์โหลด
7 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ 171 KB. ดาวน์โหลด
8 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อโครงการจุลนิพนธ์ 296 KB. ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม/คำร้อง (สำหรับนักศึกษา)

#ไฟล์ขนาด
1 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา 3 MB. ดาวน์โหลด
2 คำร้องขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ 58 MB. ดาวน์โหลด
3 คำร้องขอลงทะเบียนช้ากรณีพิเศษ 105 MB. ดาวน์โหลด
4 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ 811 MB. ดาวน์โหลด
5 คำร้องขอลาพักการศึกษา 168 MB. ดาวน์โหลด
6 คำร้องขอลาออก 171 MB. ดาวน์โหลด
7 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 178 MB. ดาวน์โหลด
8 คำร้องขอหนังสือสำคัญ 326 MB. ดาวน์โหลด
9 คำร้องขอโอนสังกัดคณะ 244 MB. ดาวน์โหลด
10 บัตรถอนติด W 103 MB. ดาวน์โหลด
11 ใบมอบฉันทะ 131 MB. ดาวน์โหลด
12 คำร้องขอรับปริญญา 93 MB. ดาวน์โหลด
13 ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ 198 MB. ดาวน์โหลด
14 ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 62 MB. ดาวน์โหลด
15 คำร้องสละสิทธิ์ 192 MB. ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะการเงิน 173 MB. ดาวน์โหลด
17 กศ.012-แบบขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม 199 MB. ดาวน์โหลด
18 กศ.013-แบบขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรมโครงการ 183 MB. ดาวน์โหลด
19 แบบคำขอหนังสือสำคัญ กองกิจ มศก 96 MB. ดาวน์โหลด
20 แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย วข. 146 MB. ดาวน์โหลด
21 ใบสำคัญรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก วข.เพชรบุรี 42 MB. ดาวน์โหลด
22 แบบฟอร์มเขียนโครงการสำหรับนักศึกษา 1 MB. ดาวน์โหลด
23 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ) 2 MB. ดาวน์โหลด

เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาช่วยสอน

#ไฟล์ขนาด
1 บันทึกข้อความ ขอแจ้งความประสงค์ขอนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (TA) สำหรับคณาจารย์ N/A ดาวน์โหลด
2 ใบสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (TA) N/A ดาวน์โหลด
3 ICT ท.002 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน นักศึกษาTA (59) N/A ดาวน์โหลด
4 ICT ท.003 แบบประเมินนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน TA (59) N/A ดาวน์โหลด
5 แบบรับเงินผ่านธนาคาร ทุนนักศึกษาช่วยสอน (TA) (ม.ค.61) N/A ดาวน์โหลด
6 ใบสำคัญรับเงิน ทุนนักศึกษาช่วยสอน (ม.ค.61) N/A ดาวน์โหลด

เอกสารเกี่ยวกับทุนเรียนดี

#ไฟล์ขนาด
1 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ม.ค.61) 70 MB. ดาวน์โหลด
2 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (ม.ค.61) 70 MB. ดาวน์โหลด
3 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี สาขานิเทศศาสตร์ (ม.ค.61) 70 MB. ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับคณะวิชา

#ไฟล์ขนาด
1 ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.5 MB. ดาวน์โหลด
2 ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.EPS Vector file) 4.7 MB. ดาวน์โหลด
3 มาสคอตของคณะวิชา (ICT:SILPAKORN Mascot) 1 MB. ดาวน์โหลด
4 ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559) 1.4 MB. ดาวน์โหลด
5 คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.9 MB. ดาวน์โหลด
6 ตัวอักษร SILPAKORN70yr 100 KB. ดาวน์โหลด
7 ตัวอักษร SILPAKORN70NEW 215 KB. ดาวน์โหลด
8 เพลงประจำมหาวิทยาลัย (Santa Lucia Song) 1.7 MB. ดาวน์โหลด

ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 186 KB. VIEW