ดาวน์โหลด/ ประกาศ และแหล่งรวมข้อมูลสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

#ไฟล์ขนาด
1 งานแผน แบบฟอร์มโครงการ ฯลฯ (ธ.ค. 2565) N/A ไปยังเว็บไซต์
2 รายงานผลงานวิชาการประจำปี N/A ไปยังเว็บไซต์

คำสั่ง/ ข้อบังคับของคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2562 869K VIEW
2 กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ (กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร) N/A ไปยังเว็บไซต์

ประกาศ/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 448KB VIEW
2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องแนวทางการประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 3.8MB VIEW
3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการตรวจทางภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 691KB VIEW
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นัวตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 447KB VIEW
5 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 314KB VIEW
6 คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวืชาการ โดย วช. 1.2MB VIEW
7 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 490KB VIEW

เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินการผลการสอน

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศ ก.พ.ว. แนวทางการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 711KB VIEW
2 ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 148KB VIEW
3 แนวปฏิบัติและแนวทางการประเมินผลการสอน 1.9MB VIEW

คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ (พ.ศ. 2564)

#ไฟล์ขนาด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดการเพื่อเตรียมการประเมิน ITA (สาวิตตรี ศิลประเสริฐ) 5MB ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง EdPEx (อัญชนา คล่องไชยชน) 7MB ดาวน์โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการงานฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก (Public Training) (สุภาวดี เธียรวัตรกุล) 27MB ดาวน์โหลด
4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการประกันคุณภาพในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันฯ CHEQA3D (นิศารัตน์ เวชประพันธ์) 25MB ดาวน์โหลด
5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง สอบข้อเท็จจริง (สุเทพ มิ่งมาลัยรักษ์) 18MB ดาวน์โหลด