ดาวน์โหลด/ ประกาศ และแหล่งรวมข้อมูลสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

#ไฟล์ขนาด
1 แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปรับปรุงปีงบประมาณ 2562 N/A ดาวน์โหลด
2 บันทึก เรื่องขอแจ้งความประสงค์ TA (59) 91 KB. ดาวน์โหลด

คำสั่ง/ ข้อบังคับของคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2562 N/A VIEW
2 คำสั่ง มศก. เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 5) N/A VIEW
3 คำสั่ง มศก. เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 6) N/A VIEW

ประกาศจากคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศ มศก. เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 N/A VIEW
2 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี N/A VIEW
3 แจ้งขอบเขตภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศก. (พฤศจิกายน 2561) N/A VIEW
4 การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใต้ สำนักงานอธิการบดี N/A VIEW
5 ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 N/A VIEW
6 ประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 N/A VIEW
7 ประกาศนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร N/A VIEW
8 นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประกาศ) ลว.30 พค. 62 N/A VIEW
9 กฏหมายอื่นๆ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) N/A VIEW

ประกาศ/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 - VIEW
2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องแนวทางการประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน - VIEW
3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการตรวจทางภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - VIEW
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นัวตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย - VIEW
5 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - VIEW
6 คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวืชาการ โดย วช. - VIEW
7 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) - VIEW

เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินการผลการสอน

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศ ก.พ.ว. แนวทางการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน N/A VIEW
2 ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน N/A VIEW
3 แนวปฏิบัติและแนวทางการประเมินผลการสอน N/A VIEW

คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ (พ.ศ. 2564)

#ไฟล์ขนาด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดการเพื่อเตรียมการประเมิน ITA (สาวิตตรี ศิลประเสริฐ) 5MB ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง EdPEx (อัญชนา คล่องไชยชน) 7MB ดาวน์โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการงานฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก (Public Training) (สุภาวดี เธียรวัตรกุล) 27MB ดาวน์โหลด
4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการประกันคุณภาพในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันฯ CHEQA3D (นิศารัตน์ เวชประพันธ์) 25MB ดาวน์โหลด
5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง สอบข้อเท็จจริง (สุเทพ มิ่งมาลัยรักษ์) 18MB ดาวน์โหลด