ผศ. ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล และ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี รับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สำหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ)

March 14, 2018 | 3 years ago

โดย | ictadmin


คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี


ผลงานและรางวัลอื่นๆ