ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

May 7, 2020 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  

1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่นี่
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร
3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงิน
4. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ่าหน้าซองถึง (ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น)

กรุณาส่ง นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า
คณะ ICT ม.ศิลปากร วข.เพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สามพระยา
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120


ทุนการศึกษาอื่นๆ