ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

October 18, 2021 | 1 month ago

โดย | ictadmin


ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  

1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีที่เปิดกับบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทยหรือกสิกรไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น (เป็นบัญชีที่เคยผูกไว้/บัญชีที่นักศึกษาเคยใช้ยื่นรับเงินจากกองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. ดำเนินการสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ตามสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงิน

4. นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่

ผู้รับ: นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปกร เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 (โทร. 032-594033)


ทุนการศึกษาอื่นๆ