ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง ด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding (เม.ย. 2565)

March 31, 2022 | 10 months ago

โดย | ictadmin


เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง ด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding (เม.ย. 2565)

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ทส ๑/๒๕๖๕

3. ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลระดับสูง


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ