ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (TA) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

March 15, 2023 | 1 week ago

โดย | ictadmin


ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (TA) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

ดูประกาศฉบับเต็ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  

1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีที่เปิดกับบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทยหรือกสิกรไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น (เป็นบัญชีที่เคยผูกไว้/บัญชีที่นักศึกษาเคยใช้ยื่นรับเงินจากกองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. ดำเนินการทำสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 

3. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินทุนนักศึกษาช่วยสอน TA กรอกข้อมูลและลงนาม โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงิน เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้รับเงินจากคณะวิชา

4. นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่

ผู้รับ: นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปกร เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 (โทร. 032-594033)


ทุนการศึกษาอื่นๆ