ทุนการศึกษา

ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีที่เปิดกับบัตรนักศึกษาของธนาคารกรุงไทยหรือกสิกรไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น (เป็นบัญชีที่เคยผูกไว้/บัญชีที่นักศึกษาเคยใช้ยื่นรับเงินจากกองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร)2. ดำเนินการทำสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ตามสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงิน เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้รับเงินจากคณะวิชา4. นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชา ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่ผู้รับ: นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปกร เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 (โทร. 032-594033)

October 29, 2022  2 months ago